• facebook
  • whatsapp
  • telegram

సంధులు

నిర్వచనం: చిన్నయసూరి తన బాల వ్యాకరణంలోని సంధి పరిచ్ఛేదనంలో సంధిని ఈ విధంగా నిర్వచించారు.
* పూర్వ, పర స్వరాలకు పర స్వరం ఏకాదేశమవడమే సంధి. 
సంధిలో రెండు పదాలు ఉంటాయి. 
1) పూర్వపదం 
2) పరపదం (ఉత్తర పదం)
* పూర్వపదం చివర ఉండే అచ్చును పూర్వస్వరం అని, పరపదం మొదట ఉండే అచ్చును పరస్వరం అని పిలుస్తారు.
* ఏకాదేశం అంటే రెండు అక్షరాలను తొలగించి ఒకే అక్షరం వచ్చి చేరడం (శత్రువు మాదిరి).
ఉదా: రాముడు + అతడు = రాముడతడు
* చిన్నయసూరి ప్రకారం సంధి అంటే అచ్చుకు, అచ్చుకు మధ్య మాత్రమే జరగుతుంది. కానీ సంధి మొత్తం నాలుగు రకాలుగా జరుగుతుందని వ్యాకరణ వేత్తలు పేర్కొన్నారు.
1) అచ్చు + అచ్చు 
2) అచ్చు + హల్లు 
3) హల్లు + హల్లు
4) హల్లు + అచ్చు
* తెలుగు భాష అజంత భాష. ఈ భాషలో రెండు పదాలను వెంటవెంటనే పలకడం కష్టం. ఆ కష్టాన్ని నివారించి భాషను సులభతరం చేయడానికి వచ్చిందే సంధి. రెండు అర్థవంతమైన పదాల మధ్య సంధి కూర్చడానికి పట్టే సమయం సంహిత కాలం. అంటే 1/2 మాత్రా సమయం కంటే తక్కువ కాలం.
 

సంధులు - రకాలు

తెలుగులో సంధులు ప్రధానంగా రెండు రకాలు
1) సంస్కృత సంధులు 
2) తెలుగు సంధులు 
సంస్కృత సంధులు: ఇవి రెండు రకాలు. 
ఎ) అచ్సంధులు
బి) హల్సంధులు
అచ్సంధులు: ఇవి నాలుగు రకాలు 
1) సవర్ణదీర్ఘ సంధి 
2) గుణసంధి 
3) వృద్ధిసంధి 
4) యణాదేశ సంధి
సవర్ణదీర్ఘ సంధి: అ, ఇ, ఉ, ఋలకు సవర్ణములైన అచ్చులు పరమైనప్పుడు వాటి దీర్ఘాలు ఏకాదేశమవుతాయి. 
వివరణ: సవర్ణం అంటే హ్రస్వం లేదా దీర్ఘం పరం కావడం.
ఉదా: అ - అ, ఆ; ఇ - ఇ, ఈ
ఏకాదేశం: రెండు అక్షరాలను తొలగించి దీర్ఘం రావడం.
ఉదా: విద్యాలయం = విద్యా + ఆలయం
విద్యార్థి = విద్యా + అర్థి
లతాంతము = లతా + అంతము
* సంస్కృతంలో స్త్రీ లింగ పదాలను విడగొట్టేటప్పుడు దీర్ఘంగా విడగొట్టాలి.
మహానందం = మహా + ఆనందం
మహీశ్వర = మహీ + ఈశ్వర
అనేకానేక = అనేక + అనేక
అజరామరం = అజర + అమరం
పుణ్యాంగన = పుణ్య + అంగన
క్షీరారామం = క్షీర + ఆరామం
దశావతారం = దశ + అవతారం
స్నిగ్ధాంబుద = స్నిగ్ధ + అంబుద
మునీశ్వర = ముని + ఈశ్వర
కపీంద్ర = కపి + ఇంద్ర
భానూదయం = భాను + ఉదయం
మధూదయం = మధు + ఉదయం
వధూపేతుడు = వధు + ఉపేతుడు
పితౄణం = పితృ + ఋణం
మాతౄణం = మాతృ + ఋణం
గుణసంధి: అకారానికి ఇ, ఉ, ఋలు పరమైనప్పుడు ఏ, ఓ, ఆర్‌లు ఏకాదేశమవుతాయి. 
వివరణ: అకారం అంటే పూర్వపదం చివర ‘అ’ లేదా ‘ఆ’ రావడం. ఇ, ఉ, ఋలు పరమవడం అంటే హ్రస్వం లేదా దీర్ఘం పరమవవచ్చు అని అర్థం.
ఇ, ఈ = ఏ
అ, ఆ + ఉ, ఊ = ఓ
ఋ, ౠ = ఆర్‌
* ఏ, ఓ, ఆర్‌లకే గుణాలు అని పేరు
ఉదా: ఇతరేతర = ఇతర + ఇతర
రాజేంద్ర = రాజ + ఇంద్ర
మహేంద్ర = మహా + ఇంద్ర
తిరుమలేశ = తిరుమల + ఈశ
వెంకటేశ = వెంకట + ఈశ
సర్వేశ్వర = సర్వ + ఈశ్వర
కౌరవేంద్ర = కౌరవ + ఇంద్ర
మహేశ్వర = మహా + ఈశ్వర
సూర్యోదయం = సూర్య + ఉదయం
వసంతోత్సవం = వసంత + ఉత్సవం
పుత్రోత్సాహం = పుత్ర + ఉత్సాహం
మహోన్మాదం = మహా + ఉన్మాదం
సర్వోన్నతి = సర్వ + ఉన్నతి
పరోపకారం = పర + ఉపకారం
మహోగ్ర = మహా + ఉగ్ర
మహోదధి = మహా + ఉదధి
రాజర్షి = రాజ + ఋషి
వర్షర్తువు = వర్ష + ఋతువు
గ్రీష్మర్తువు = గ్రీష్మ + ఋతువు
వృద్ధి సంధి: అకారానికి ఏ, ఐలు పరమైనప్పుడు ఐ-కారం; ఓ, ఔలు పరమైనప్పుడు ఔ-కారం; ఋ, ౠలు పరమైనప్పుడు ఆర్‌ లు ఏకాదేశమవుతాయి.
ఏ, ఐ = ఐ
అ, ఆ + ఓ, ఔ = ఔ
ఋ, ౠ = ఆర్‌
* ఐ, ఔ, ఆర్‌ లకే వృద్ధులు అని పేరు.
ఉదా: ఏకైక = ఏక + ఏక
అష్టైశ్యర్యం = అష్ట + ఐశ్వర్యం
సురైక = సుర + ఏక
సమైక్య = సమ + ఐక్య
అఖండైశ్వరం = అఖండ + ఐశ్వర్యం
వనౌషధి = వన + ఓషధి
పాపౌఘము = పాప + ఓఘము
దివ్యౌషధము = దివ్య + ఔషధము
మహౌన్నత్యం = మహా + ఔన్నత్యం
ఋణార్ణం = ఋణ + ఋణం
దశార్ణం = దశ + ఋణం
* అకారానికి ఊహ, ఊహిని, ఈర, ఈరిణి అనే శబ్దాలు పరమైనప్పుడు ఊ స్థానంలో ‘ఔ’, ఈ స్థానంలో ‘ఐ’ ఆదేశమవుతాయి. 
ఆదేశం: శత్రువులా ఒక అక్షరాన్ని తొలగించి మరొక అక్షరం వచ్చి చేరడం.
ఉదా: ప్రౌహ = ప్ర + ఊహ
ప్రౌఢ = ప్ర + ఊఢ
అక్షౌహిణి = అక్ష + ఊహిణి
స్వైర = స్వ + ఈర
స్వైరిణి = స్వ + ఈరిణి
యణాదేశ సంధి: ఇ, ఉ, ఋ లకు అసవర్ణములైన అచ్చులు పరమైనప్పుడు క్రమంగా య, వ, ర లు ఆదేశమవుతాయి. ఇది ఆదేశ సంధి.
* అసవర్ణం అంటే ‘ఇ’ కి ఇ, ఈ లు కాకుండా వేరే అచ్చులు పరమవడం. ‘ఉ’ కి ఉ, ఊ లు కాకుండా వేరే అచ్చులు పరమవడం. ‘ఋ’ కి ఋ, ౠ లు కాకుండా వేరే అచ్చులు పరమవడం.
ఉదా: అత్యంత = అతి + అంత
అత్యానందం = అతి + ఆనందం
ప్రత్యక్షం = ప్రతి + అక్షం
ప్రత్యుత్తరం = ప్రతి + ఉత్తరం
అభ్యుదయం = అభి + ఉదయం
జయంత్యుత్సవం = జయంతి + ఉత్సవం
దద్యోధనం = దది + ఓధనం
వ్యాకరణం = వి + ఆకరణం
వ్యధికరణం = వి + అధికరణం
ప్రత్యేకం = ప్రతి + ఏకం
అత్యుగ్ర = అతి + ఉగ్ర
స్వాగతం = సు + ఆగతం
మధ్వరి = మధు + అరి
గుర్వాజ్ఞ = గురు + ఆజ్ఞ
అన్వేషణ = అను + ఏషణ
అణ్వాయుధం = అణు + ఆయుధం
అణ్వస్త్రం = అణు + అస్త్రం
అణ్వింధనం = అణు + ఇంధనం

 

హల్సంధులు

 

అనునాసిక సంధి: క, చ, ట, త, ప లకు న, మ లు పరమైనప్పుడు తమ వర్గ అనునాసికాక్షరములు వికల్పంగా వస్తాయి. 
ఉదా: వాక్‌ + మయము = వాఙ్మయము 
అచ్‌ + మధ్యము = అఞ్మధ్యము
రాట్‌ + మూర్తి = రాణ్మూర్తి
జగత్‌ + నాటకము = జగన్నాటకము
అప్‌ + మయము = అమ్మయము
జశ్త్వసంధి: వర్గ ప్రథమాక్షరాలకు అచ్చులు లేదా హల్లులు లేదా వర్గ ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థ్ధాక్షరములు లేదా హ, య, వ, ర లు పరమైనప్పుడు గ, జ, డ, ద, బ లు ఆదేశమవుతాయి. 
ఉదా: వాక్‌ + ఈశుడు = వాగీశుడు
అచ్‌ + అంతము = అజంతము
షట్‌ + అంగము = షడంగము
మృత్‌ + అంగము = మృదంగము
కకుప్‌ + అంతము = కకుబంతము
శ్చుత్వ సంధి: సకార తవర్గములకు శకార, చవర్గములు పరమైనప్పుడు శకార, చవర్గములు వస్తాయి. 
ఉదా: నిస్‌ + చింత = నిశ్చింత
సత్‌ + ఛాత్రుడు = సచ్ఛాత్రుడు
శరత్‌ + చంద్రికలు = శరచ్చంద్రికలు
జగత్‌ + జనని = జగజ్జనని

 

తెలుగు సంధులు

 

అత్వసంధి: అత్తునకు సంధియగు
ఉదా: చింత + ఆకు = చింతాకు
ఒక + ఒక = ఒకానొక 
మేన + అత్త = మేనత్త, మేనయత్త
నాయన + అమ్మ = నాయనమ్మ
ఇత్వసంధి: ఏమ్యాదులందలి యిత్తునకు సంధి వైకల్పికముగానగు.
ఉదా: ఏమి + అంటివి = ఏమంటివి, ఏమియంటివి
ఇది + అంత = ఇదంత
అది + ఏది = అదేది
మరి + ఏమి = మరేమి
ఉత్వసంధి: ఉత్తునకు అచ్చు పరమైనప్పుడు సంధియగు.
ఉదా: ఎవరు + అయినా = ఎవరయినా
బాలుడు + అతడు = బాలుడతడు
కోడలు + అయితి = కోదలయితి
యడాగమ సంధి: సంధి లేని చోట స్వరంబు కంటె పరంబైన స్వరంబునకు యడాగమంబగు.
ఉదా: మా + అమ్మ = మాయమ్మ
మా + ఇల్లు = మాయిల్లు
టుగాగమ సంధి: కర్మధారయములందు ఉత్తునకు అచ్చు పరమైనప్పుడు టుగాగమంబగు.
ఉదా: నిలువు + అద్దము = నిలువుటద్దము
తేనె + ఈగ = తేనెటీగ
పల్లె + ఊరు = పల్లెటూరు
రుగాగమ సంధి: పేదాది శబ్దములకు ‘ఆలు’ శబ్దం పరమైతే కర్మధారయంలో రుగాగమంబగు.
ఉదా: పేద + ఆలు = పేదరాలు
బీద + ఆలు = బీదరాలు
ముద్ద + ఆలు = ముద్దరాలు
మనుమ + ఆలు = మనుమరాలు
బాలెంత + ఆలు = బాలెంతరాలు
* కర్మధారయము నందు తత్సములకు ఆలు శబ్దము పరమైనప్పుడు అత్వమునకు ఉత్వము రుగాగమంబగు.
ఉదా: ధీర + ఆలు = ధీరురాలు
గుణవంత + ఆలు = గుణవంతురాలు
విద్యావంత + ఆలు = విద్యావంతురాలు
ధనవంత + ఆలు = ధనవంతురాలు
దుగాగమ సంధి: నీ, నా, తన శబ్దాలకు ఉత్తర పదంబు పరమైనప్పుడు దుగాగమము విభాషనగు.
ఉదా: నీ + మాట = నీదుమాట
నా + మనసు = నాదు మనసు
తన + విభుడు = తనదు విభుడు
గసడదవాదేశ సంధి: ప్రథమ మీది పరుషములకు గ, స, డ, ద, వ లు బహుళముగానగు.
ఉదా: వాడు + టక్కరి = వాడు డక్కరి
కొలువు + చేసి = కొలువుసేసి
నిజము + తెలిసి = నిజము దెలిసి
ఏమి + చేయుదు = ఏమి సేయుదు
* ద్వంద్వంబునం బదంబు మీది పరుషులకు గసడదవలగు.
ఉదా: అన్న + తమ్ముడు = అన్నదమ్ములు
కూర + కాయ = కూరగాయలు
తల్లి + తండ్రి = తల్లిదండ్రులు
ఊరు + పల్లె = ఊరువల్లెలు
పుంప్వాదేశ సంధి: కర్మధారయము నందు మువర్ణమునకు పుంపులగు.
ఉదా: సరసము + మాట = సరసపు మాట
నీలము + కండ్లు = నీలపు గండ్లు
ముత్తెము + సరులు = ముత్తెపు సరులు
లులనల సంధి: లులనలు పరమైనప్పుడు ఒకానొకచో మువర్ణంబునకు లోపంబును, దాని పూర్వ స్వరమునకు దీర్ఘమును విభాషనగు.
ఉదా: ముత్యము + లు = ముత్యాలు
బలపము + లు = బలపాలు
పుస్తకము + లు = పుస్తకాలు
త్రిక సంధి: బీ ఆ, ఈ, ఏలు అనే సర్వనామాలకు త్రికమని పేరు.
* తిక్రం మీది అసంయుక్త హల్లునకు ద్విత్వం బహుళంగా వస్తుంది.
* ద్విరుక్తమైన హల్లు పరమైనప్పుడు ఆచ్ఛికమైన దీర్గానికి హ్రస్వం వస్తుంది.
ఉదా: ఆ + చోటు = అచ్చోటు
ఈ + కాలము = ఇక్కాలము
ఏ + వాడు = ఎవ్వాడు
ప్రాతాది సంధి: సమాసంబు లంబ్రాతాదుల తొలియచ్చు మీది వర్ణంబుల కెల్ల లోపంబు బహుళంబుగానగు.
ఉదా: పూవు + రెమ్మ = పూరెమ్మ
కెంపు + తామర = కెందామర
మీదు + కడ = మీఁగడ
నుగాగమ సంధి: ఉదంత తద్ధర్మార్థక విశేషణాలకు అచ్చు పరమైనప్పుడు నుగాగమంబగు.
ఉదా: చేయు + అతడు = చేయునతడు
వచ్చు + అపుడు = వచ్చునపుడు
పడ్వాది సంధి: పడ్వాదులు పరమైనప్పుడు ‘ము’ వర్ణానికి లోప పూర్ణ బిందువులు విభాషనగు.
ఉదా: భయము + పడు = భయపడు
ఆశ్చర్యము + పడు = ఆశ్చర్యపడు
ఆమ్రేడిత సంధి: అచ్చునకు ఆమ్రేడితము పరమైనప్పుడు తఱచుగ నగు.
ఉదా: ఆహా + ఆహా = ఆహాహా
ఓహో + ఓహో = ఓహోహో
ఔర + ఔర = ఔరౌర

************

* సంధి అంటే కలయిక. పూర్వ పర స్వరంబులకు పరస్వరంబు ఏకాదేశమవడాన్ని సంధి అంటారు.

* సంధిలో రెండు పదాలు ఉంటాయి. మొదటి పదాన్ని పూర్వ పదం అని, రెండో దాన్ని పర పదం అని అంటారు.

* భాష ఆధారంగా సంధులను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు. అవి: 

1. సంస్కృత సంధులు 

2. తెలుగు సంధులు

సంస్కృత సంధులు - ఉదాహరణ

సవర్ణ దీర్ఘ సంధి: ‘అ-ఇ-ఉ-ఋ’లకు సవర్ణాలైన అచ్చులు పరమైనప్పుడు వాటి దీర్ఘాలు ఏకాదేశం అవుతాయి. ఉదా: విద్యార్థి

గుణ సంధి: అకారానికి ‘ఇ-ఉ-ఋ’లు పరమైనప్పుడు క్రమంగా ఏ-ఓ-అర్‌లు ఏకాదేశం అవుతాయి. ఉదా: అరుణోదయం

యణాదేశ సంధి: ‘ఇ-ఉ-ఋ’లకు అసవర్ణాచ్చులు పరమైనప్పుడు క్రమంగా యవరలు ఆదేశం అవుతాయి. ఉదా: అత్యాశ

వృద్ధి సంధి: అకారానికి ‘ఏ-ఐ’లు పరమైతే ‘ఐ’కారం, ‘ఓ-ఔ’లు పరమైతే ఔ కారం ఏకాదేశమవుతాయి. ఉదా: ఏకైక

సంస్కృత హల్సంధులు - ఉదాహరణ

అనునాసిక సంధి: ‘క-చ-ట-త-ప’లకు ‘న-మ’ అనునాసికాక్షరాలు పరమైతే ఆ వర్గానికి చెందిన అనునాసికాక్షరాలే వికల్పంగా వస్తాయి. ఉదా: వాజ్మయం

శ్చుత్వ సంధి: సకార తవర్గాలకు - శ వర్ణ చవర్గాలు పరమైతే శ వర్ణ చవర్గాలు వస్తాయి. ఉదా: సజ్జనులు

జశ్త్వ సంధి: పరుషాలకు వర్గ ప్రథమ ద్వితీయాక్షరాలు, ‘శ, ష, స’లు తప్ప మిగిలిన హల్లులు లేదా అచ్చులు పరమైతే వరుసగా సరళాలు ఆదేశమవుతాయి. ఉదా: వాగీశుడు

తెలుగు సంధులు - ఉదాహరణ

అత్త్వ సంధి: అత్తునకు సంధి బహుళంగా వస్తుంది. ఉదా: పెద్దన్న

ఇత్త్వ సంధి: ఏమ్యాదులందలి యిత్తునకు సంధి వైకల్పికంగా వస్తుంది. ఉదా: ఏమంటివి

ఉత్త్వ సంధి: ఉత్తునకు అచ్చు పరమైతే సంధి అవుతుంది. ఉదా: రాజెక్కడ

ఆమ్రేడిత సంధి: అచ్చుకు ఆమ్రేడితం పరమైతే సంధి తరచుగా వస్తుంది. ఉదా: ఆహాహా

గసడదవాదేశ సంధి: ప్రథమ మీది పరుషలకు గసడదవలు బహుళంగా వస్తాయి. ఉదా: ఏమిసేయుదు

ద్విరుక్త టకార సంధి: కురు-చిరు-నడు-నిడు శబ్దాల్లో ర-డలకు అచ్చు పరమైనప్పుడు ద్విరుక్తటకారం అవుతుంది. 

ఉదా: చిట్టెలుక

పుంప్వాదేశ సంధి: కర్మధారయంలో మువర్ణకానికి పు-ంపులు వస్తాయి. ఉదా: సరసపు వచనం

రుగాగగమ సంధి: పేదాది శబ్దాలకు ఆలు శబ్దం పరమయ్యేటప్పుడు రుగాగమం అవుతుంది.

ఉదా: బాలింతరాలు

టుగాగమ సంధి: కర్మధారయంలో ఉత్తునకు అచ్చు పరమైతే టుగాగమం వస్తుంది. 

ఉదా: నిగ్గుటద్దం

ప్రాతాది సంధి: సమానంబుల ప్రాతాదుల మొదటి అచ్చు మీది వర్ణంబులకెల్లా లోపం బహుళంగా వస్తుంది.

ఉదా: పూరెమ్మ

లులనల సంధి: లులనలు పరమైనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ముగాగమానికి లోపం, దాని పూర్వ స్వరానికి దీర్ఘం వస్తాయి. 

ఉదా: పుస్తకాలు


సంస్కృత సంధులు

* రెండు సంస్కృత పదాల మధ్య జరిగే సంధులను సంస్కృత సంధులు అంటారు. ఇవి రెండు రకాలు. అచ్సంధులు, హల్సంధులు.

సంస్కృత అచ్సంధులు: సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, గుణ సంధి, వృద్ధి సంధి, యణాదేశ సంధి.

సంస్కృత హల్సంధులు: అనునాసిక సంధి, జశ్త్వ సంధి, శ్చుత్వ సంధి, ఛత్వ సంధి, ష్టుత్వ సంధి, విసర్గ సంధులు.

* సంస్కృత అచ్సంధుల్లో సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, గుణ సంధి, వృద్ధి సంధి అనే నాలుగు ఏకాదేశ సంధులు అయితే; యణాదేశ సంధి ఆదేశ సంధి అవుతుంది.


తెలుగు సంధులు

* ఇవి రెండు రకాలు అవి: అచ్సంధులు, హల్సంధులు 

* తెలుగులో అచ్సంధులు: అత్త్వ సంధి, ఉత్త్వ సంధి, ఇత్త్వ సంధి, ఆమ్రేడిత సంధి.

* తెలుగులో హల్సంధులు: ఆగమ సంధులు, ఆదేశ సంధులు, ఇతర సంధులు.

* యడాగమ, రుగాగమ, టుగాగమ, దుగాగమ, నుగాగమ మొదలైనవి ఆగమ సంధులు.

* గసడదవాదేశ సంధి, పుంప్వాదేశ సంధి , సరళాదేశ సంధి మొదలైనవి ఆదేశ సంధులు.

* లులనల సంధి, త్రిక సంధి, ప్రాతాది సంధి, ద్విరుక్త - టకారాది సంధులను ఇతర సంధులుగా పేర్కొంటారు.

రచయిత: సూరె శ్రీనివాసులు

Posted Date : 09-04-2022

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్లో వచ్చే ప్రకటనలు అనేక దేశాల నుండి, వ్యాపారస్తులు లేదా వ్యక్తుల నుండి వివిధ పద్ధతులలో సేకరించబడతాయి. ఆయా ప్రకటనకర్తల ఉత్పత్తులు లేదా సేవల గురించి ఈనాడు యాజమాన్యానికీ, ఉద్యోగస్తులకూ ఎటువంటి అవగాహనా ఉండదు. కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచిననుసరించి కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికతతో పంపబడతాయి. ఏ ప్రకటనని అయినా పాఠకులు తగినంత జాగ్రత్త వహించి, ఉత్పత్తులు లేదా సేవల గురించి తగిన విచారణ చేసి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని కొనుగోలు చేయాలి. ఉత్పత్తులు / సేవలపై ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎటువంటి నియంత్రణ ఉండదు. కనుక ఉత్పత్తులు లేదా సేవల నాణ్యత లేదా లోపాల విషయంలో ఈనాడు యాజమాన్యం ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు. ఈ విషయంలో ఎటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకీ తావు లేదు. ఫిర్యాదులు తీసుకోబడవు.

 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌