2022-23


Card image cap
తెలుగు - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
ఇంగ్లిష్ - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
గణితం Iఎ Iబి - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
భౌతిక శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
రసాయన శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
వృక్షశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
జంతుశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023