2022-23


Card image cap
తెలుగు - మోడల్
పేపర్లు సమాధానాలు-2023
Card image cap
ఇంగ్లిష్ - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
గణితం IIఎ IIబి - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
భౌతిక శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
రసాయన శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
వృక్షశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023
Card image cap
జంతుశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్లు
సమాధానాలు-2023

2020-2021


Card image cap
పౌరశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
అర్థశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
ఇంగ్లిషు - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
జంతుశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
వృక్షశాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
గణితం IIఎ IIబి - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
రసాయన శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
భౌతిక శాస్త్రం - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో
Card image cap
తెలుగు - మోడల్ పేపర్
నిపుణుల సమాధానాలతో