• facebook
  • twitter
  • whatsapp
  • telegram

Films and Theatre 

'A' Reading: "Rendezvous with Ray" 

Learning Objectives: 

By the end of the section you will be able to
    1) Know the theme of 'Rendezvous with Ray'
    2) Know what was Ray searching for
    3) Know the prepositions following adjectives and verbs.
    4) Write discourses essay and profile.
    5) Know the word formation through roots.
    6) Know the structure of Simple Past and Past Perfect Tense.

 

అభ్యసనా లక్ష్యాలు:
    మీరు ఈ సెక్షన్ చివరలో కింద ఇచ్చిన వాటి గురించి తెలుసుకుంటారు.
    1) 'Rendezvous with Ray' యొక్క థీమ్.
    2) Ray చేసే అన్వేషణ.
    3) క్రియ, విశేషణాల తర్వాత వచ్చే విభక్తి ప్రత్యయాలు.
    4) వ్యాసం, ప్రొఫైల్ రాయడం.
    5) Roots ద్వారా word formation.
    6) Simple Past, Past Perfect నిర్మాణాలు.

 

GIST:
   The given content published in Frontline magazine. It is about Satyajit Ray. The Frontline magazine interviewed Gaston Roberge about the feelings and association with Ray, with his experiences. Robert acquainted with works of Satyajit Ray through the 'Apu Triology'. It was infact Roberge's first portal to west Bengal and its people.
   Roberge does not endorse the accusation of Ray's detractors that master director made his reputation selling India's poverty to west. Roberge was much attracted by the works of Ray.
   It took him nine years to muster up the confidence to meet Ray in person. "Although I wanted to meet him right way, I didn't want to just go and see him like he was a living museum piece. I wanted to prepare my self, get to know his works more so that when we met, there could be a worthwhile dialogue", he said when they finally met, it was the begining of a close friendship that lasted 22 years until Ray's death in 1992.
Ray was a humane person. A few well known personalities of the city had visited Ray earlier to go through some of his manuscripts. After they left found the Charulatha screenplay missing, and Ray know who the culprit was. Roberge asked him whether he was planning to take any action and Ray said no and explained to me that he did not want to hurt the reputation of the person.     
   Manikda was a shy person and always very discreet about displaying his emotions. He was in reality a very simple and un assuming man with a subtle sense of humour. He was shy of receiving compliments. Ray strode his time like colossus like Rabindranath Tagore.
   During their association, they discussed a lot about the pictures, share their ideas with others, took advices from them. Ray's best film's were Ganashatru, Shaka prashaka, Agantuk and Pater Panchali.
   The last time the two friends met, Ray was in hospital, on his death bed and he said Bhalo laglo (it was nice) while I am leaving.
   Lent his name as co- founder for Chitrabani a communication and film institute, which was founded by Roberge.

పాఠం సారాంశం:
           Rendezvous with Ray అనేది Front line మ్యాగజీన్‌లో ప్రచురితమైన ఆలోచనాత్మక వ్యాసం. సత్యజిత్ రేతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం, అనుభవాల గురించి గాస్టన్ రాబర్జ్‌ని Front line ఇంటర్యూ చేసింది.
       ఒక ఫ్రెంచి కెనడియన్ గురువుకు, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన చిత్ర దర్శకుడికి మధ్య ఉన్న ఉన్నతమైన స్నేహం వల్ల బెంగాల్ చిత్రసీమకు, భారతదేశానికి మధ్య 1961లో ఒక మార్గం ఏర్పడింది. న్యూయార్క్ నగరంలో 26 ఏళ్ల ప్రాన్సిస్ గాస్టన్ రాబర్జ్ అన్వేషణకు సత్యజిత్ రే Apu Triologyతో సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ మూడు చిత్రాలను ఒకేసారి చూసి భారతదేశం, బెంగాల్‌లోని సంస్కృతి సంప్రదాయల కలయిక, ఆ రంగాల్లో 'రే చేసిన కృషిని గాస్టన్ గుర్తించాడు.
           సత్యజిత్ రే తన చిత్రాల్లో పేదరికాన్ని కాకుండా భారతదేశ ఆథ్యాత్మిక పేదరికాన్ని, ధనికులు ఏమాత్రం అంగీకరించని విషయాలను పొందుపరిచారు. ఇదే విషయాన్ని రాబర్జ్ విమర్శకులకు చెప్పడమే కాకుండా బెంగాల్‌వారితో కలిసిపోయాడు. రాబర్జ్ కలకత్తా నగరానికి వచ్చిన 9 సంవత్సరాల తర్వాత సత్యజిత్ రేతో పరిచయమైంది.
    ఆ పరిచయం అతడు 1992  లో చనిపోయేవరకు చిరకాలం నిలిచిపోయింది. తన చిత్రాలను గురించి అడిగి తెలుసుకుకోవడం 'రే దార్శనికతకు నిదర్శనం. ఒకసారి పట్టణంలో ఉన్న గొప్పవారు వచ్చి Manuscripts ని చూశారు. వారు వెళ్లిన తర్వాత 'చారులత' స్క్రీన్ ప్లే కనిపించలేదు. ఆ తప్పు చేసిన వారికి ఎలాంటి శిక్ష ఇస్తారని 'రే' ని అడిగితే, తప్పు చేసిన వారిని కోపగించుకోవద్దు అని అన్నారు. ఇది అతడి దయాగుణం.
       రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని తన రచనల్లో చూపితే సత్యజిత్ రే తన చిత్రాల్లో చూపారు. అంతేకాదు మనిక్ దా సిగ్గుపడే వ్యకి. చాలా సాధారణంగా  ఉండటమే కాదు అతడు అన్నివేళలా చిరునవ్వుతో ఉంటాడు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి స్వభావాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఘనశతృ, శఖ ప్రశాఖ, ఆగంతక్ అనే మూడు చిత్రాల్లో తను చెప్పదలచుకున్న నీతి బోధ, వాగ్దాహుళ్యమైన విషయాలను చెప్పారు. 'రే' చిత్రాల్లో 'పథేర్ పంచాలి' కూడా గొప్ప చిత్రం.
       ఈ ఇద్దరు మిత్రులు (సత్యజిత్ రే, రాబర్జ్) చివరగా, 'సత్యజిత్ రే' ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు కలుసుకున్నారు. 'రే' చివరగా అన్న మాటలు 'బాలో లాగో' అంటే అంతా బాగుంది. రాబర్జ్ స్థాపించిన 'చిత్రబాణి' సంస్థకు (కమ్యూనికేషన్, ఫిల్మ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్) సత్యజిత్ రే పేరును సహ వ్యవస్థాపకులుగా పెట్టారు.

 

Glossary:
Rendezvous: An arrangement to meet somebody at particular time and place.
     Intimidating(adj.) = Frightening in a way which makes a person feel less confident.
     Stride (V) = Walked with long steps in a particular direction
     Colossus (N) = A person or a thing that is extremely important or large in size.
     Didactic (adj.) = Designed to teach people, especially a moral lesson.
     Verbose(adj.) = Using or containing more words than are needed.
     Subtle = Not very noticeable

 

Structures of Simple Past and Past Perfect Tense
Simple Past: Subject + V2
e.g.: They started acting
      He came late

 

Past Perfect Tense: Sub + had + V3
e.g.: They had gone
      He had finished his work
e.g.: The power went off after the musician. had landed on the cables
e.g.: They started acting as the director had asked them to.

Prepositions: (విభక్తి ప్రత్యయాలు)
       It is a word used before a noun or pronoun to show its relation to some other word in same sentence.
       ఒక వాక్యంలో రెండు పదాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేయడానికి నామవాచకం/సర్వనామం ముందు ఉపయోగించే పదాలను విభక్తి ప్రత్యయాలు అంటారు.
e.g.: They are in the garden.

 

Types of Prepositions:
1. Preposition of Time (నిర్దిష్ట సమయాన్ని సూచించడానికి): at, on, in, by, since, for, from
     1) I will meet you at home (shown on exact point)
     2) He lives in Chennai (larger place)
     3) Divide this apple between the two girls
     4) He shared his property among his five children
     5) Clouds are above the hills. (Heigher then)
     6) The fan is over table (vertically above)
     7) The valley is below the hill (lower than)
     8) The cat is under the table (vertically below)

2. Prepositions of position (స్థలాలను సూచించేవి): at, in, between, among, above, over, below, under
     1) I will meet you at home (shown on exact point)
     2) He lives in Chennai (larger place)
     3) Divide this apple between the two girls
     4) He shared his property among his five children
     5) Clouds are above the hills. (Heigher then)
     6) The fan is over table (vertically above)
     7) The valley is below the hill (lower than)
     8) The cat is under the table (vertically below)

3. Prepositions of Direction (గమ్యం, దిశలను సూచించేవి): To, towards, into, at, off, from, upon
     1) I am going to college
     2) They are going towards east
     3) He jumped into the river
     4) He is aiming at first rank
     5) He slipped off the motor cycle
     6) They started from Delhi
     7) The cat sprang upon a tree

Words not followed by prepositions
1) Enter    2) Discuss   3) Order     4) Investigate   5) Sign    6) Resemble    7) Attend    8) Await    9) Accept    10) Comprise

 

The correct use of some important confused prepositions:

1. Beside (by the side of) Besides (in addition to)
    I know English besides Telugu
    My house is beside the temple
 

2. At (smaller places) In (Larger places)
    I live at Uppal in Ranga Reddy District
 

3. In (Inside) Into (Motion)
    We are in the class room
    The boys jumped into a well
 

4. On (position) upon (motion)
    They are sitting on the bench
    The lion jumped upon a goat
 

5. Since (point of time) for (period of time) 
    Mr. Reddy has been teaching Botany since 1990 
    We have been living in Hyderabad for 5 years
 

Prepositions following the adjectives and the verbs 
 

Proud of Good at  different from
proud to good with  differ to
Married to Good to keen to
Married on Good of keen on
famous for good for  capable of 
Responsible for Responsible to  Belief in
shout at think in think of
Agree with Agree on Agree to
Depend on Recover from Recover in
Recovery of  Belong to Apply to
Suffered from Unaccustomed to afraid of
arguing with dedicated to shock at
said to said about   talk to
terrified at fond of loyal to
refer to   belongs to similar to
shout at bad at   jealous of
acquainted with brought out prevented from

Word formation through roots


 

V. MEANINGS
1. Diagnosis: Identification of illness
2. Antebellum: Connected with the years before a war especially the American civil war
3. Benediction: The speaking of a blessing
4. Progress: Forward movement
5. Athiest: The belief that God does not exist
6. Monarchy: A system of government by a king or a queen
7. Pervert: Divert from the correct.
8. Introspection: Examination of your thoughts and feelings
9. Binocular: Using two eyes
10. Polymorphism: Ability to assume different shapes
11. Panthiest: A person who believes in God
12. Speculation: The act of forming opinions about what has happened
13. Dictionary: A book that gives meanings to the words
14. Diameter: A straight line that passes throgh centre of circle.
15. Introvert: A quiet person who is more intersted in their own thoughts and feelings than in spending time with other people.
16. Prognosis: Forecast the course of illness
17. Anarchy: A situation in a country
18. Insecticide: A chemical used for killing of insects
19. Regress: Return to an earlier
20. Bimorph: Changing two pictures smoothly from one image to another using computer.

 

One - word substitutes
1. A short stay between two places in one's journey - pathbreaking.
2. A person who brings out new books - publisher
3. A group of three films that has the some characters or subjects - Trilogy
4. An impressive entrance to a building - portal
5. A person who tries to make something less good by critisising it - detractor
6. A person who is extremely important or large in size - colossus
7. A person who is responsible for a problem or a crime - culprit
8. A hand written document - Manuscript
9. Astatement that expresses something people believe is true and is to be followed Philosophy.
10. Using more words than needed - Verbose
11. Something designed to teach people some moral - Didactic
12. A person who is not sure about the existence of god - Agnostic
13. A branch of philosophy that studies the principles of beauty in art - Aesthetic
14. A result of a situation or of an action - Token
15. A film that gives facts about something - Documentary

 

Writer : V. Satyanarayana Rao

Posted Date : 27-10-2020

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

ప్రత్యేక కథనాలు

 
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

english

OTHER SUBJECTS

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌