7. నిష్పత్తి, శాతం, అంక గణితంలో వ్యత్యాసాలు
నిష్పత్తి, అనుపాతం
శాతాలు - అంకగణితం
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు