5. గడియారాలు, క్యాలెండర్, వయసులపై సమస్యలు.
క్యాలెండర్
గడియారాలు
వయసు సంబంధిత ప్రశ్నలు
క్యాలెండర్‌ - అదనపు రోజుల అనువర్తనాలు
కాలం - పని
వయసులు
రేఖాగణితం - త్రిభుజాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు