10. శాతాలు, బారువడ్డీ, చక్రవడ్డీ, లాభ నష్టాలు.
సాధారణ (లేదా) బారువడ్డీ
లాభనష్టాలు
శాతాలు
లాభనష్టాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు