• facebook
  • whatsapp
  • telegram

భాష - వివిధ భావనలు

మాదిరి ప్ర‌శ్న‌లు

1. యోహిహో వాదాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు?
జ: నోరి

 

2. భాషా శాస్త్రవేత్తలు ఎన్ని ప్రపంచ భాషలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు?
జ: 2796

 

3. పూపూ వాదానికి మరో పేరు?
జ: టట్ టట్ వాదం

 

4. 'భాష' అనే పదం ఏ ధాతువు నుంచి ఉత్పన్నమైంది?
జ: భాష్

 

5. నటరాజ 'ఢమరుక' శబ్దం నుంచి ఆవిర్భవించిన మహేశ్వర సూత్రాల సంఖ్య?
జ: పద్నాలుగు

 

6. ధ్వనికీ, భావానికీ అనురూపమైన సంబంధం ఉంటుందని, ప్రకృతి అంతా లయాత్మకమని, ప్రతి పదార్థం ప్రకంపనలను కలిగి ఉంటుందని, ఆ ప్రకంపనలకు అనుగుణంగానే వ్యక్తి నోట శబ్దాలు వెలువడతాయని చెప్పే భాషోత్పత్తి వాదం ఏది?
జ: డింగ్ డాంగ్ వాదం

 

7. విశ్వాసంపై ఆధారపడిన భాషోత్పత్తి వాదం-
జ: దైవదత్త వాదం

 

8. హిబ్రూను 'దేవతల భాష'గా భావించినవారు-
జ: క్రైస్తవులు

 

9. మానవుడు శ్రమిస్తున్నప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాల వల్ల నాదతంత్రులు కంపించి భాష ఏర్పడుతుంది - ఏ వాదాన్ని సూచిస్తుంది?
జ: యోహిహో వాదం

 

10. నోమ్ ఛామ్‌స్కీ ప్రతిపాదించిన వాదమేది?
జ: స్వతస్సిద్ధ వాదం

 

11. భాషోత్పత్తి వాదాల్లో సమంజసమైందిగా చెప్పేది?
జ: ధాతు వాదం    

 

12. 'బౌవౌ వాదం' అని పరిహాసపూర్వకంగా పిలిచింది?
జ: మాక్స్‌ముల్లర్

 

13. పరిమిత సాధనాలను అపరిమితంగా వాడుక చేసేది-
జ: భాష

 

14. గుసగుస, కటకట, జిగ్ జాగ్ మొదలైన పదాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో తెలిపే వాదం?
జ: డింగ్ డాంగ్ వాదం

 

15. పడవలు నడిపే వాళ్లు చేసే ధ్వనిని బట్టి భాష ఏర్పడింది అనే వాదం-
జ: యోహిహో వాదం

 

16. ''ప్రకృతి ప్రత్యయ పద నిరూపణే భాష" అని పేర్కొన్నది
జ: వ్యాకరణకారులు

 

17. ''Pool, tut tut'' వాదమని శాస్త్రవేత్తలు ఏ వాదాన్ని తిరస్కరించారు?
జ: సాంకేత వాదం

 

18. 'తిను' అనే ధాతువు నుంచి తినుట, తినుము అనే పదాలు వాడుకలోకి వచ్చాయని తెలిపే వాదం-
జ: ధాతువాదం

 

19. భాష శరీరం లాంటిదైతే ప్రాణం లాంటిది?
జ: భావం

 

20. 'అరబ్బీ'ని దేవభాషగా పేర్కొన్నది-
జ: మహ్మదీయులు

 

21. భాషకు మూలం కొన్ని ధాతువులే అని ప్రతిపాదించింది-
జ: యాస్కాచార్యుడు

 

22. ''అలవోకగా ఉత్పన్నమయ్యే కంఠధ్వనుల సాధనాలతో కేవలం మానవ సంబంధమైన సహజేతర పద్ధతి ద్వారా మానవోద్రేకాన్ని, ఆలోచనలను, వాంఛలను తెలియజేసేదే భాష" అని పేర్కొన్నదెవరు?
జ: సఫీర్

 

23. ఆనందం, దుఃఖం, ఆశ్చర్యం లాంటి భావోద్వేగాల వ్యక్తీకరణ కోసం చేసే ప్రయత్నం నుంచి శబ్దాలు పుట్టాయని తెలిపే వాదం-
జ: వివక్షాప్రేరణ వాదం

 

24. Man is man because of his speech- అని భాష ప్రాధాన్యాన్ని పేర్కొన్నది?
జ: షేక్‌స్పియర్

 

25. తత్వశాస్త్రంలోని 'అనుభవ వాదం' నేపథ్యంగా ఏ వాదాన్ని ప్రతిపాదించారు?
జ: సంపాదన వాదం

 

26. 'ధాతువు' అంటే-
జ: క్రియ

 

27. పలు భాషణ అలవాట్లతో కూడిన సంక్లిష్ట వ్యవస్థ భాష- అని నిర్వచించింది?
జ: హాకెట్

 

28. మానవ సమాజ పరిణామాల క్రమంలో భాషల్లో వచ్చిన మార్పులను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం?
జ: భాషా శాస్త్రం

 

29. మనస్తత్వ శాస్త్రంలోని ప్రవృత్తివాదం దేన్ని బలపరుస్తుంది?
జ: సంపాదన వాదం

 

30. భాషాస్వరూపం ఎన్ని రకాలు?
జ: 6

 

31. మానవ భాషా లక్షణాలు ఎన్ని?
జ: 7

 

32. మానవుడు భూత భవిష్యత్తుల గురించి, వర్తమానం గురించి మాట్లాడగలగడం ఏ మానవ భాషా లక్షణం?
జ: ప్రేరణ దూరత

 

33. భాష ఒకరి నుంచి వేరొకరికి ప్రసరించడం ఏ మానవ భాషా లక్షణం-
జ: సాంస్కృతిక ప్రసరణం

భాష - పుట్టుపూర్వోత్తరాలు
భాష పుట్టుకను, దాని ఉత్పత్తి క్రమాన్ని తెలియజేసే వాదాలనే భాషోత్పత్తి వాదాలు అంటారు. ఇవి 10.


1. భగవద్దత్త వాదం: దీనికే దైవదత్త వాదమనీ, దైవప్రసాద వాదమనీ పేర్లు. నటరాజు ఢమరుకం నుంచి వెలువడిన ధ్వనులే (మహేశ్వర సూత్రాలే) భాషకు మూలం అని తెలియజేస్తుంది.


2. ధ్వన్యనుకరణ వాదం: పశువులు, పక్షులకు అవి చేసే కంఠధ్వనులను బట్టి పేర్లు పెట్టారని చెప్పే వాదం. కాకా అనేది కాకి, మేమే అనేది మేక, బౌ అనేది బౌ(భౌ)కము, కుకూ (Cuckoo) అనేది కోకిల అయిందనేది ఈ వాదన సారాంశం. మాక్స్ ముల్లర్ దీన్ని బౌవౌ వాదంగా పేర్కొన్నాడు.


3. డింగ్ డాంగ్ వాదం: దీనికి ప్రకంపనా వాదం అనే పేరు కూడా ఉంది. ధ్వనికీ, భావానికీ అనురూపమైన సంబంధం ఉంటుందని తెలియజేస్తుంది.


4. పూపూ వాదం: దీనికే టట్ టట్ వాదం, సాంకేతిక వాదం అనే పేర్లు ఉన్నాయి. మానవులు తమ భావాలను వెల్లడించడానికి వివిధ అవయవాలను ఒక క్రమంలో కదుపుతూ కొన్ని ధ్వనులను చేస్తారు. అలాంటి ధ్వని సంకేతాల నుంచి భాష పుట్టిందని ఈ వాదం పేర్కొంటుంది.


5. యోహిహో వాదం: బరువైన పనులు చేసేటప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలు బరువుగా సాగుతాయి. ఆ ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలను బట్టి కండరాలు బిగిసి, నాదతంత్రుల ప్రకంపనలు తీవ్రమై ఒక విధమైన ధ్వని పుడుతుంది. ఆ ధ్వని నుంచి భాష పుట్టింది అని చెప్పే వాదం. 


6. ధాతు వాదం: దీన్ని ప్రతిపాదించింది యాస్కాచార్యుడు. ఇది క్రియా (ధాతు) పదాల నుంచి భాష పుట్టింది అని చెప్పే వాదన.


7. స్వతస్సిద్ధ వాదం: మనిషి స్వతస్సిద్ధంగా భావాలు కలిగి ఉంటాడు. అనుభవాలు సదరు భావాలను ఉద్దీపింపజేసినప్పుడు ధ్వనులు పుడతాయని చెప్పే వాదం. దీన్ని ప్రతిపాదించినవారు నోమ్ ఛామ్‌స్కీ.


8. సంపాదన వాదం: దీనికి 'అనుభవ వాదం' అనే పేరు ఉంది. శిశువు పెరిగేకొద్దీ పరిసరాల్లో తాను పొందే అనుభవాల నుంచి భాషాభివృద్ధి జరుగుతుంది.


9. వివక్షాప్రేరణ వాదం: ఆనందం, దుఃఖం, ఆశ్చర్యం లాంటి భావోద్వేగాల వ్యక్తీకరణ కోసం చేసే ప్రయత్నం నుంచి శబ్దాలు పుట్టాయి. ఉద్వేగాల ప్రకటనాభిలాషే భాషకు మూలమని ఈ వాదం చెబుతుంది.


10. క్రమపరిణామ వికాసవాదం: క్రమపరిణామంలో పశుపక్ష్యాదుల శబ్దాల నుంచి పరిణతి చెంది మానవుడు అర్థవంతమైన శబ్దాలను అలవరచుకున్నాడు. క్రమపరిణామం, వికాసం వల్ల నాగరికత అబ్బి మానవుడు కాలానుగుణంగా భాషాభివృద్ధి సాధించాడని చెప్పే వాదం.

Posted Date : 13-09-2023

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.