గణిత బోధనా ఉద్దేశాలు, విలువలు, బోధనా లక్ష్యాలు (బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ)

    గణితశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు, విలువలు
  • మౌలికాంశాలు
  • బిట్‌ బ్యాంక్
  • గణిత బోధనా ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు, విలువలు 
 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు