11. కాలం - పని, కాలం - దూరం, వేగం - దూరం.
కాలం - పని
కాలం - దూరం
ప‌డ‌వ‌లు-ప్ర‌వాహాలు
సాపేక్ష వేగాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు