• facebook
  • whatsapp
  • telegram

  She is in two minds  

Mahesh: The bank has at last sanctioned me the loan, and I am going ahead with my plans to build a house. All thanks to you.

(చివరికి బ్యాంక్ నాకు రుణం మంజూరు చేసింది, నేను ఇల్లు కట్టడం ప్రారంభిస్తున్నాను. దీనికి నీకు చాలా ధన్యవాదాలు)

Kapil: I only wish you should complete it soon. You took quite long for you to make up your mind to go far a loan. If only you had let me know earlier...

(నువ్వు ఇంటిని త్వరగా పూర్తి చేయాలని నా కోరిక. అప్పు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడానికి నీకు చాలా సమయం పట్టింది. నీకు అప్పు కావాలని ముందే నాతో చెప్పుంటే...) 

Mahesh: But when the bank at first denied me the loan, I nearly broke down. You came to my rescue. Thanks again.

(మొదట నాకు bank అప్పు తిరస్కరించినప్పుడు, దాదాపు ఏడుపొచ్చినంత పనైంది. మళ్లీ నీకు thanks)

Kapil: Don't say it again. I can certainly lend a hand further if you need it.

(మళ్లీ మళ్లీ ఆ మాటనకు. నీకు అవసరమైతే, ఇంకా కూడా సాయం చేయగలను)

Mahesh: I know I can certainly bank on you, but I don't feel like troubling you any more.

(నీ మీద ఆధారపడొచ్చని నాకు తెలుసు, కానీ నిన్ను మళ్లీ శ్రమ పెట్టాలన్పించడం లేదు)

Kapil: Ok. We've had enough of it all. Lets call it a day.

(మనం అనుకుంటున్నదిక చాలు. ఇక్కడ ఆపేద్దాం)    

Mahesh: I am going to the purohit to fix an auspicious time for begining the work on the house. How about going with me?

(ఇంటి పని ప్రారంభించేందుకు మంచి ముహూర్తం కోసం పురోహితుడి దగ్గరకెళ్తున్నాను. నాతో రాగలవా?)

Kapil: I have other things to attend to. I will meet you again. Call me whenever you need my help.

(నాకు చూసుకోవాల్సిన పనులు వేరే ఉన్నాయి. మళ్లీ కలుసుకుందాం. నా సాయం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు, నాకు Phone చేయి)

Notes: 1. Take quite long = చాలాకాలం పట్టడం. How long...? = ఎంతసేపు?

2. Deny = refuse = not give

3. Feel like = అనిపించడం.

    I feel like good coffee = మంచి కాఫీ తీసుకుందామని అనిపిస్తోంది.

4. Auspicious = శుభకరమైన 

    Auspicious day = మంచిరోజు

Look at the following phrases and idioms from the conversaton above:

1) I am going ahead with my plans. (Phrase - go ahead with)

2) You took quite long to make up your mind (Idiom: make up one's mind)

3) You came to my rescue (Phrase - go to somebody's rescue)

4) I know I can certainly bank on you (Phrase - to bank on somebody/ something)

5) Let's call it a day (Idiom: call it a day)

6) I have other things to attend to (Phrase: to attend to)

Let's now discuss the meanings and use of the phrases and idioms above one by one.

1) To go ahead with something = to start doing something. (దేన్నైనా ప్రారంభించడం)

    a) Rekha: The minister hasn't yet came, and we are already half an hour late. What shall we do?

    (మంత్రి గారేమో రాలేదు, మనమేమో అరగంట ఆలస్యం చేశాం. ఏం చేద్దాం?)

   Suneela: Let's go ahead with the programme. Let him come whenever he comes.

   (మనం కార్యక్రమం ప్రారంభించేద్దాం. ఆయన వచ్చినప్పుడు రానీ.)

b) Sanjana: What is the position of the project? (ఆ ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి ఏంటి?)

   Supriya: The arrangements are all complete, but we cannot go ahead with the project until the government tells us to.

(ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి, అయినా ప్రభుత్వం చెప్పేవరకు, మనం దాన్ని ప్రారంభించలేం.)

దీనికి సంబంధించిందే మరో idiom: give the go ahead = ప్రారంభించేందుకు అనుమతి.

The principal has given the go ahead for the cultural events = సాంస్కృతిక ఉత్సవాలకు, ప్రిన్సిపల్ అనుమతి ఇచ్చారు.

2) Make up one's mind = decide = నిర్ణయించుకోవడం. 

a) Venu: You have completed your degree. What next?

(నీవు డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నావు. తర్వాత ఏంటి?)

a) Yashvanth: I haven't (have not) yet made up my mind. I am in two minds - whether to do MBA or MCA.

ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు. - MBA నా, MCA నా అని రెండింటిలో ఏదీ తేల్చుకోలేకపోతున్నాను.

(In two minds = Not to be able to choose between two things = రెండింటిలో ఏదో తేల్చుకోలేకపోవడం. She is in two minds = she is not able to make up her mind.) 

రెండింటిలో ఏది చేద్దామా అని ఆమె నిర్ణయించుకోలేకపోతోంది.

She is in two minds - whether to get married or to take a job - పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదా ఉద్యోగం చేయాలా అని తేల్చుకోలేకపోతుంది.    

ఇది కూడా చూడండి:

b) She has made up her mind to continue her studies = తన చదువును కొనసాగించేందుకే ఆమె నిర్ణయించుకుంది.

c) Kumar: What next for you? (తర్వాత ఏం చేయబోతున్నావు?)

Karun: That's a big question for me indeed. But I've (I have) almost made up my mind to sell my property and invest it in edible oil industry. (నాకది పెద్ద ప్రశ్నే. కానీ నేను దాదాపుగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను, నాకున్న ఆస్తిని అమ్మేసి, దాన్ని వంటనూనెల పరిశ్రమలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు)

3) To somebody's rescue: ఒకర్ని ఆదుకోవడం. అవసర సమయాల్లో, ప్రమాదాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా come to somebody's rescue అని వాడుతుంటాం.

a) Lord Krishna came to Draupadi's rescue when Dussasana was about to bare her of her clothes. (దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని వివస్త్రను చేయబోతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను ఆదుకున్నాడు.)

b) Sumanth: I am really proud of my friends. They are sure to come to my rescue in times of need. (నా స్నేహితులను చూసి నేను గర్విస్తున్నాను. అవసరాల్లో వాళ్లు నన్ను ఆదుకున్నారు.)

Narendra: You are perhaps too sure. That can be known only in times of need.

(మరీ అంత నమ్మకంగా ఉండకు. అది తెలిసేది అసలైన అవసరం వచ్చినప్పుడే)

c) Always be an your own. Nobody will come to your rescue when you are in need.

(ఎప్పుడూ నీ మీద నువ్వు ఆధారపడు. నీకవసరమైనప్పుడు ఎవ్వరూ నిన్ను ఆదుకోరు)

Rescue = రక్షణ (ఆపద నుంచి)/ కాపాడటం.

4) Bank an/ upon = depend on = ఆధారపడటం

a) Nikhita: He made a promise to me to help me set up my business.

(నా వ్యాపారం సరిచేయడానికి సాయం చేస్తానని మాటిచ్చాడు.)

Karthik: Don't bank on his promises. He is not always one to keep his word.

(అతడి మాట మీద ఆధారపడకు. అన్నివేళలా మాట నిలబెట్టుకునే మనిషి కాదు)

b) Chitra: I think you are going to be there too. (నువ్వు కూడా అక్కడ ఉంటావని నేను అనుకుంటున్నాను)

Ramya: I will try my best to be there, but don't bank on it

(నేనక్కడ ఉండటానికి నా శక్తికొద్దీ ప్రయత్నిస్తా. కానీ, నా మీద ఆధారపడకు)    

5) Call it a day - ఇది Idiom. చాలా ఉపయోగకరమైంది.

అర్థం: ముగించడం/ to end a day's work/ to end something/ stop working.

a) Kesav: We have cleaned the house. Let's wash it too.

(ఇల్లు శుభ్రపరిచాం. దాంతో పాటు ఇల్లు కడిగేద్దాం)

Subhas: I am tired. Let's call it a day. We can do the washing tomorrow. (నేను అలసిపోయాను. ఇక్కడికి ఆపేద్దాం. కడగడం రేపు చేయొచ్చు)

b) Lavanya: Where are all the workers? I don't see any of them here. (ఈ పనివాళ్లందరూ ఎక్కడ? ఒక్కరూ కన్పించరేం?)

Chandana: Ma'am, today is Saturday you see. So they called is a day even at one in the afternoon and gone home.

(ఇవాళ శనివారం కదండీ. అందుకని ఒంటిగంటకల్లా పని ఆపేసి వెళ్లిపోయారు)

c) Prakash: Even after decades of political career, why don't these corrupt politicians call it a day?

(దశాబ్దాల రాజకీయ జీవితం తర్వాత కూడా, ఈ రాజకీయ వాదులు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోరేం?)

Vinod: Because they are corrupt and want to earn more.

(వాళ్లు అవినీతిపరులు, ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలనుకోవడం వల్ల)

6) To attend to: ఒక్క విషయం (పనుల్లాంటివి చూసుకోవడం)- ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన మాట. తరచూ వాడే అవకాశాలు ఎక్కువ.

అర్థం: ఒకపని చేయాల్సిరావడం/ పట్టించుకోకపోవడం.

a) Srinadh: Can I expect you at 10? (నువ్వు పదింటికి వస్తావనుకోవచ్చా?) 

Karim: I may be a little late. I have some personal work to attend to/ I have to attend to some personal work.

(నాకు కాస్త ఆలస్యమవచ్చు. నా సొంత పని ఒకటుంది. అది చూసుకుని వస్తా.)

b) Narayana: Who is attending to the repair works of the building?

(బిల్డింగ్ మరమ్మతుల విషయం ఎవరు చూస్తున్నారు?)

Devendra: Till the day before Naresh was attending to it, but there is none now.

(నిన్నటి వరకు నరేష్ చూసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు.)    

c) Attend to your studies first. There is your father to attend to your financial problems.

(నువ్వు నీ చదువు విషయం చూసుకో. డబ్బుల విషయం చూసుకునేందుకు మీ నాన్న ఉన్నాడు.)

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.