13. సాధారణ జ్యామితీయ చిత్రాలు, రేఖలు, కోణాలు, సమాంతర రేఖల విలోమ లక్షణాలు, త్రిభుజ లక్షణాలు, చతుర్భుజం, దీర్ఘ చతురస్రం, సమాంతర చతుర్భుజం, రాంబస్‌.
కోణాలు
సమాంతర చతుర్భుజం
త్రిభుజాలు
నిరూపక జ్యామితి
వృత్తాలు
వృత్తానికి స్వర్శరేఖలు
చతురస్రం, వృత్తం
క్షత్రగణితం
త్రిభుజాలు
క్షేత్రమితి - త్రిభుజం
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు