యూనిట్ - I అధ్యాయం - 2 వృక్షశరీరధర్మశాస్త్రం - ఖనిజ పోషణ

సూక్ష్మజీవశాస్త్రం - బ్యాక్టీరియా

సూక్ష్మజీవశాస్త్రం - వైరస్‌లు

మానవ సంక్షేమంలో మొక్కలు, సూక్ష్మజీవులు - ఆహారోత్పత్తిని అధికం చేసే వ్యూహాలు

మానవ సంక్షేమంలో సూక్ష్మజీవులు

ప్రత్యేక కథనాలు

మరిన్ని