యూనిట్ - II డీమాయర్ సిద్దాంతం

యూనిట్ - V ప్రస్తారాలు - సంయోగాలు

యూనిట్ - VI ద్విపద సిద్ధాంతం

యూనిట్ - X యాదృచ్ఛిక చలరాశులు, సంభావ్యతా విభాజనాలు

ప్రత్యేక కథనాలు

మరిన్ని