1. సింధూ నాగరికత: లక్షణాలు, ప్రదేశాలు, సమాజం, సాంస్కృతిక చరిత్ర, కళలు, మతం. వేదకాలం - మహాజనపథాలు, మతాలు - జైనమతం, బౌద్ధమతం. మగధ సామ్రాజ్యం, మౌర్యులు, విదేశీ దండయాత్రలు - వాటి ప్రభావం, కుషాణులు. శాతవాహనులు, సంగం యుగం, శుంగులు, గుప్త సామ్రాజ్యం - వారి పరిపాలన - సామాజిక, ఆర్థిక, మత పరిస్థితులు - కళలు, నిర్మాణశైలి, సాహిత్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం.
సింధు నాగరికత
ఆర్య నాగ‌రిక‌త / వేద నాగ‌రిక‌త‌
క్రీ.పూ.6వ శతాబ్దం పరిస్థితులు
జైనమతం
బౌద్ధమతం
గుప్తయుగం -సాంస్కృతికవికాసం
గుప్త యుగం - పాల‌న‌, సాంస్కృతిక అంశాలు
రాజపుత్రులు - సాంస్కృతిక సేవలు
మౌర్య సామ్రాజ్యం
రాతియుగం - దశలు
మధ్య రాతియుగం - సంస్కృతి, లక్షణాలు
రాతియుగం - మానవ పరిమాణం
కొత్త రాతి యుగం/ నవీన శిలా యుగం సంస్కృతులు
చాల్కోలిథిక్‌ (తామ్ర శిలాయుగం) సంస్కృతి
ఇనుప యుగం
ఇనుపయుగం - ఇతర సంస్కృతులు
జైన, బౌద్ధ మతాలు
మహాజనపదాలు - మగధ సామ్రాజ్యం
మహాజనపదాలు - 2
మౌర్యసామ్రాజ్యం -2
మౌర్య సామ్రాజ్యం - అశోకుడు
మౌర్య సామ్రాజ్యం - అశోకుడు - 2
మౌర్య సామ్రాజ్యం - 3
మౌర్యుల పరిపాలనా విధానం
బౌద్ధ - జైన మతాలు
గుప్తుల కాలం - స్వర్ణయుగం
శాతవాహనులు
గుప్తానంతర యుగం - హర్షవర్ధనుడు
హర్షవర్ధనుడి పాలనా విధానం
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు