7. భారత దేశ చరిత్ర, సంస్కృతి – వారసత్వం

    హైదరాబాదు రాజ్యంలో స్వాతంత్య్ర పోరాటం - గాంధీ పర్యటనలు
  • మౌలికాంశాలు
    రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో భారత రాజకీయాలు ఆగస్టు ఆఫర్‌ (1940), క్రిప్స్‌ మిషన్‌ (1942)
  • మౌలికాంశాలు
    బోస్‌ ప్రత్యక్ష పోరాటం (సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ - భారత జాతీయ సైన్యం)
  • మౌలికాంశాలు
 

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 
 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు